اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس

تاریخ: 11 آبان 1398

تعلیق فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آریان کتیبه کوروش در شیراز

فعالیت شرکت  خدمات مسافرتی و جهانگردی آریان کتیبه کوروش در شیراز تعلیق شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ،  به استناد ماده 34 و30 بخشنامه مقرارت اجرائی – انضباتی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی آریان کتیبه کوروش در شیراز به مدیریت محمد حسن ارجائی به مدت یک ماه تعلیق شد. 

بنا بر این گزارش؛ دفتر مذکور در طول مدت تعلیق مجاز به انجام تبلیغات و فروش نبوده و صرفا مجاز به انجام تعهدات پیشین خواهد بود و در صورت بی توجهی وفق ضوابط و مقررات آیین نامه اقدام  می شود.

روتیتر