جمعه 28 خرداد 1400

مرمت تعدادی از آثار تاریخی خود در سطح استان فارس

  • مهلت خرید اسناد: 1398/10/02
  • تاریخ بازگشایی: 1398/10/02
  • توضیحات: اطلاعیه شماره 1

    اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس در نظر دارد مرمت تعدادی از آثار تاریخی خود در سطح استان را به روش استعلام بهاء به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه شركتها واشخاص حقیقی دارای رتبه مرمت آثار تاریخی دعوت بعمل مي¬آيد جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.setadiran.ir تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمايند.

    امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس