شنبه 09 مرداد 1400

آگهي تجدید دوم مزایده عمومی شماره 5/م ز/98

 • مهلت خرید اسناد: 1398/12/24
 • تاریخ بازگشایی: 1398/12/25
 • توضیحات: اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس در نظر دارد اجاره کافه گالری موزه آب واقع در آب انبار وکیل را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به انجام رساند .
  زمان انتشاردرسایت :ساعت 11 روز 98/12/20
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 30/14 روز 98/12/24 تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح 98/12/25
  نشانی شیراز ،خیابان رودکی ،خیابان داوری ، واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری فارس لازم به ذکراست هزينه کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  1-برگزاری تجدیددوم مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهاد ها ،اعلام به برنده ، در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 41934-021 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند
  اجاره کافه گالری موزه آب واقع در آب انبار وکیل قیمت پایه یک ساله 60.000.000ریال

  امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری فارس

فايل فراخوان تجدید سوم آگهی