شنبه 09 مرداد 1400

اطلاعیه شماره 2-99

  • مهلت خرید اسناد: 1399/02/13
  • تاریخ بازگشایی: 1399/02/13
  • توضیحات:

    اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس در نظر دارد مرمت تعدادی از آثار تاریخی خود در سطح استان راتا تاریخ 13/2/99 به روش استعلام بهاء به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه شركتها واشخاص حقیقی دارای رتبه مرمت آثار تاریخی دعوت بعمل مي-آيد جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.setadiran.ir تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمايند.

    امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس

فايل فراخوان اطلاعیه مرمت 99