شنبه 09 مرداد 1400

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره21- 18 /م/99

 • نوع معامله: مناقصه
 • تاریخ بازگشایی: 1399/03/19
 • توضیحات:
  آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره21- 18 /م/99
  نوبت اول: 99/2/31
  نوبت دوم: 99/3/1
  اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد خدمات نظافتی ،فضای سبز،پشتیبانی ، حفاظتی ونقلیه مربوط به سال 99 خود رابه شرح ذیل از طريق مناقصه واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصي واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
  موضوع مناقصه برآورد وضمانتنامه:1- خدمات نظافتی وفضای سبز اداره کل با برآورد اولیه 50.405.021.580 ریال وضمانت شرکت در مناقصه 2.520.252.000 ریال
  2- خدمات نظافتی وفضای سبز پروژه پارسه پاسارگاد با برآورد اولیه 29.873.765.800ریال وضمانت شرکت در مناقصه 1.493.689.000ریال
  3-خدمات حفاظتی اداره کل با برآورد اولیه 52.716.843.964ریال وضمانت شرکت در مناقصه 2.635.843.000ریال
  4- خدمات نقلیه اداره کل با برآورد اولیه 6.437.200.000 ریال وضمانت شرکت در مناقصه 321.860.000ریال
  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و مهلت دريافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 07/30روز 99/2/31تاساعت 12.00روز 99/3/07
  مهلت زمانی ارائه پيشنهاد تا ساعت 12/00 روزیک شنبه 99/3/18
  تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 9 صبح روز دوشنبه 99/3/19
  نشاني: شيراز، بلوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ،امور اداری 37274510داخلی 434
  اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت :مرکز تماس 41934-021
  امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي فارس

فايل فراخوان آگهی 99