شنبه 09 مرداد 1400

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره18 /م/99

 • تاریخ بازگشایی: 1399/03/21
 • توضیحات: نوبت اول: 99/4/1
  نوبت دوم: 99/4/2
  اداره کل ميراث فرهنگي،گردشگري وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد خدمات نقلیه مربوط به سال 99 خود رابه شرح ذیل از طريق تجدید مناقصه واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصي واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
  موضوع مناقصه برآورد وضمانتنامه:
  1- خدمات نقلیه اداره کل با برآورد اولیه 7.172.750.000 ریال وضمانت شرکت در مناقصه 358.637.500ریال
  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و مهلت دريافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7/30روز 99/4/1تاساعت 14/30روز 99/4/7
  مهلت زمانی ارائه پيشنهاد تا ساعت 00/12 روزپنج شنبه 99/4/19
  تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 9 صبح روز شنبه 99/4/21
  نشاني: شيراز، بلوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ،امور اداری 37274510داخلی 434
  اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت :مرکز تماس 41934-021
  امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي فارس

فايل فراخوان آگهی تجدید 99