یکشنبه 10 مرداد 1400

آگهي تجدیدپنجم مزایده عمومی شماره 50و49/م ز/99

 • مهلت خرید اسناد: 1399/05/16
 • تاریخ بازگشایی: 1399/05/19
 • توضیحات: اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد اجاره حجره 15و7 صنایع دستی تیمچه صرافیان آباده را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به انجام رساند .
  زمان انتشاردرسایت :ساعت11 روز 99/5/9
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 13/00روز 99/5/16 تاریخ بازگشایی : ساعت 8:00 -99/5/19
  نشانی بلوار مدرس روبروی فضیلت واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس لازم به ذکراست هزينه کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهاد ها ،اعلام به برنده ، در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 41934-021 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند
  اجاره حجره صنایع دستی شماره 15 تیمچه صرافیان آباده قیمت پایه 28 ماهه 56.000.000ریال
  اجاره حجره صنایع دستی شماره 7 تیمچه صرافیان آباده قیمت پایه 28 ماهه 84.000.000ریال

  امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس

فايل فراخوان آگهی تجدید پنجم