شنبه 09 مرداد 1400

آگهي تجدید اول مزایده عمومی شماره 1-52/م ز/99

 • مهلت خرید اسناد: 1399/05/28
 • تاریخ بازگشایی: 1399/05/29
 • توضیحات: اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد اجاره غرفه فروشگاه صنایع دستی حمام وکیل واجاره جایگاه دوچرخه ،ویلچر وگالسکه واقع در پاسارگاد را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به انجام رساند .
  زمان انتشار در سایت :ساعت 12روز 99/5/22
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 14 روز 99/5/28 تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح 99/5/29
  نشانی شیراز ،بلوار مدرس روبروی خیابان فضیلت واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس لازم به ذکراست هزينه کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهاد ها ،اعلام به برنده ، در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 41934-021 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند
  اجاره غرفه فروشگاه صنایع دستی حمام وکیل قیمت پایه یک ساله 420.000.000ریال
  اجاره جایگاه دوچرخه ،ویلچر وگالسکه واقع در پاسارگاد قیمت پایه یک ساله 32.400.000ریال

  امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس
فايل فراخوان آگهی تجدید اول