یکشنبه 10 مرداد 1400

فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذار 9 پروژه مرمت و احیاء،تجهیز،نگهداری و حق بهره برداری خانه های تاریخی واقع در شهر شیراز

  • مهلت خرید اسناد: 1399/10/24
  • تاریخ بازگشایی: 1399/11/07
  • توضیحات: فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذار 9 پروژه مرمت و احیاء،تجهیز،نگهداری و حق بهره برداری خانه های تاریخی واقع در شهر شیراز

    جزئیات را از پیوست این آگهی مشاهده کنید.