شنبه 09 مرداد 1400

اطلاعیه شماره 3 99-

  • مهلت خرید اسناد: 1399/11/04
  • تاریخ بازگشایی: 1399/11/04
  • توضیحات: اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد پروژهای عمرانی خود در سطح استان راتا تاریخ 99/11/04 به روش استعلام بهاء به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه شركتها واشخاص حقیقی دارای رتبه ابنیه وبرق دعوت بعمل مي آيد جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتwww.setadiran.ir تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمايند.

    امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي،گردشگری و صنايع دستي فارس