یکشنبه 10 مرداد 1400

آگهي مزایده عمومی شماره 2/م ز/1400

 • تاریخ بازگشایی: 1400/02/13
 • توضیحات: اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد اجاره زمین چمن تخت جمشید را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به انجام رساند .
  زمان انتشاردرسایت :ساعت 11 صبح 1400/02/07
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 14/30 روز 1400/02/13 تاریخ بازگشایی : ساعت 8 صبح 1400/02/15
  نشانی شیراز ،بلوار مدرس ،روبروی فضیلت ، واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس لازم به ذکراست هزينه کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهاد ها ،اعلام به برنده ، در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 1456 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند
  اجاره زمین چمن تخت جمشید قیمت پایه 12 ماهه 48.000.000ریال

  امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس
فايل فراخوان آگهی