شنبه 09 مرداد 1400

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره7-8- 5 /م/1400

 • تاریخ بازگشایی: 1400/03/24
 • توضیحات: اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد خدمات نظافتی ،فضای سبز،پشتیبانی، حفاظتی و نقلیه مربوط به سال 1400 خود رابه شرح ذیل از طريق مناقصه واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصي واگذار نمايد.
  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
  موضوع مناقصه برآورد وضمانتنامه:
  1- خدمات نظافتی وفضای سبز اداره کل با برآورد اولیه 66.553.022.499ریال وضمانت شرکت در مناقصه 3.328.000.000 ریال
  2-خدمات حفاظتی اداره کل با برآورد اولیه 72.552.825.015ریال وضمانت شرکت در مناقصه 3.628.000.000ریال
  3- خدمات نقلیه اداره کل با برآورد اولیه 9.912.500.000ریال وضمانت شرکت در مناقصه 495.625.000ریال
  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و مهلت دريافت اسناد مناقصه از سایت :
  از ساعت 14/30روز 1400/3/8تاساعت 14.30روز 1400/3/12
  مهلت زمانی ارائه پيشنهاد تا ساعت 13/00 روز 1400/3/23
  تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز 1400/3/24
  نشاني: شيراز، بلوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ،امور اداری 37274011داخلی 319-321
  اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت :مرکز تماس 1456
  امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي فارس
فايل فراخوان آگهی 1400