شنبه 09 مرداد 1400

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره7/م/1400

 • تاریخ بازگشایی: 1400/04/10
 • توضیحات: اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد خدمات حفاظتی مربوط به سال 1400 خود رابه شرح ذیل از طريق مناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصي واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
  موضوع مناقصه برآورد وضمانتنامه: خدمات حفاظتی اداره کل با برآورد اولیه 72.552.825.015ریال وضمانت شرکت در مناقصه 3.628.000.000ریال
  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و مهلت دريافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 10/00روز 1400/3/26تاساعت 14.30روز 1400/3/29
  مهلت زمانی ارائه پيشنهاد تا ساعت 14/30 روز 1400/4/9
  تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز 1400/4/10
  نشاني: شيراز، بلوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ،امور اداری 37274011داخلی 319-321
  اطلاعات سامانه تدارکات الکترونیک دولت :مرکز تماس 1456
  امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي فارس
فايل فراخوان تجدید آگهی 1400