یکشنبه 16 بهمن 1401

آگهي تجدیدمزایده عمومی شماره21/م ز/1401

 • تاریخ بازگشایی: 1401/04/26
 • توضیحات:
  نوبت اول: 1401/4/11
  نوبت دوم: 1401/4/12
  اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد اجاره غرفه های خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به انجام رساند .
  زمان انتشاردرسایت :ساعت 8صبح 1401/4/11 آخرین مهلت دریافت اسناد 1401/4/14
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 13/30 روز 1401/4/25 تاریخ بازگشایی : ساعت 9 صبح 1401/4/26
  نشانی شیراز ،بلوار مدرس روبروی خیابان فضیلت، واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهاد ها ،اعلام به برنده ، در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 1456 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند.

  1-اجاره پارکینگ تخت جمشید قیمت پایه سه ساله 39.600.000.000ریال تضمین شرکت در مزایده 1.980.000.000 ریال


  امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فارس