یکشنبه 16 بهمن 1401

آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره39-35 /م/1401

 • تاریخ بازگشایی: 1401/04/21
 • توضیحات:
  نوبت اول: 1401/4/7
  نوبت دوم: 1401/4/8
  اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد 1- ادامه تامین کالا ،نصب وتکمیل سرویس بهداشتی ،نمازخانه وروشنایی محوطه قلعه دختر فیروزآباد 2- محوطه سازی وتکمیل سرویس بهداشتی وشبکه انتقال فاضلاب آب رکنی شیراز را به شرح ذیل از طريق مناقصه واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به بخش خصوصي واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 1456 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند.
  موضوع مناقصه برآورد وضمانتنامه:
  1- ادامه تامین کالا ،نصب وتکمیل سرویس بهداشتی ،نمازخانه وروشنایی محوطه قلعه دختر فیروزآبادبرآورد اولیه 15.641.868.399 ریال وضمانت شرکت در مناقصه 782.093.420ریال
  2- محوطه سازی وتکمیل سرویس بهداشتی وشبکه انتقال فاضلاب آب رکنی شیراز برآورد اولیه 12.960.233.720 ریال وضمانت شرکت در مناقصه 648.011.686ریال
  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و مهلت دريافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8روز 1401/4/7تاساعت 13.30روز 1401/4/9
  مهلت زمانی ارائه پيشنهاد تا ساعت 13/30 روز 1401/4/20
  تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 9 صبح روز 1401/4/21
  نشاني: بلوار مدرس روبروی خیابان فضیلت، واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس

  امور قراردادهاي اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي فارس