یکشنبه 16 بهمن 1401

آگهي مزایده عمومی شماره 165-139/م ز/1401

 • تاریخ بازگشایی: 1401/09/15
 • توضیحات:
  اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگری وصنايع دستي استان فارس در نظر دارد اجاره 27 حجره صنایع دستی تیمچه صرافیان آباده را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به انجام رساند .
  زمان انتشاردرسایت :ساعت13 روز 1401/9/8
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت 15/00 روز 1401/9/14 تاریخ بازگشایی : ساعت 8:30 -1401/9/15
  نشانی بلوار مدرس روبروی فضیلت واحد امورقراردادها ی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس لازم به ذکراست هزينه کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :
  1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهاد ها ،اعلام به برنده ، در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره مرکز تماس 1456 تماس ویا به آدرس اینترنتی www.setadiran.irمراجعه نمایند
  اجاره حجره های صنایع دستی شماره 1تا 17 تیمچه صرافیان آباده همکف قیمت پایه 36 ماهه بر اساس کارشناسی وشرایط مزایده
  اجاره حجره های صنایع دستی شماره 1تا 12 تیمچه صرافیان آباده طبقه اول قیمت پایه 36 ماهه بر اساس کارشناسی وشرایط مزایده
  امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی فارس